Badanie przeprowadzi zewnętrzny zespół składający się z biur polskich i niemieckich.

Partnerzy biorący udział w projekcie kierują procesem za pośrednictwem Grupy Sterującej wspieranej przez Grupę Koordynującą i monitorują proces od strony merytorycznej i organizacyjnej.

Wyniki śródokresowe i końcowe będą przedmiotem dyskusji w szerokim gronie
z udziałem podmiotów odpowiedzialnych za badane zagadnienia.