Podsumowujące analityczne zapisy wg podobszarów oraz dla całego obszaru działania;

Przygotowanie dla przewidzianych przedsięwzięć inwestycyjnych i działań organizacyjnych kart projektów, które będzie można aktualizować, oraz materiałów kartograficznych w formie elektronicznej;

Identyfikacja deficytów i koniecznych działań;

Katalog działań i lista priorytetów jako podstawa do podejmowania decyzji;

Propozycje przygotowania aplikacji dla poszczególnych priorytetowych projektów w perspektywie finansowania 2007 - 2013;

Zintegrowana koncepcja komunikacyjna dla Euroregionu POMERANIA; kwestia opracowania analogicznych koncepcji dla Euroregionu Szprewa-Nysa-Bóbr i Pro Europa Viadrina znajduje się w fazie końcowych uzgodnień.